Pierwszy

Strona główna

Chełmża,  01.06.2018r.

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Chełmży informuje, iż Walne Zgromadzenie  Członków Spółdzielni odbędzie się  dnia 22.06.2018r.  o  godz. 1700 w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Odczytanie  listy  pełnomocnictw.
4. Przyjęcie  porządku  obrad.
5. Wybór komisji:
        a) mandatowo-skrutacyjnej,
        b)  wnioskowej.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2017 rok wraz z informacją z realizacji wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia  Członków z dnia 02.06.2017r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni.
10. Sprawozdanie finansowo-księgowe za rok 2017.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowo-księgowym.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowo-księgowego.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  za 2017 rok.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w  przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
19. Podjęcie uchwały  w przedmiocie  zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań.

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian do Statutu SM.
21. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian do  Regulaminu Rady Nadzorczej SM.
22. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia  liczby członków  RN   wybieranych na kadencję  2018 – 2021.
23. Wybory do Rady Nadzorczej.
24. Wolne wnioski.
25. Ogłoszenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną wyniku wyborów i podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej.
26. Odczytanie protokołu komisji wnioskowej.
27. Zakończenie.

Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały  wyłożone w siedzibie Spółdzielni  w Chełmży  przy ul. P. Skargi 17.. Członkowie mają prawo do zapoznania się  z tymi dokumentami.
Ponadto, Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w paragrafie 83 ust. 5 Statutu Spółdzielni,  w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Lista obecności sporządzona będzie nieruchomościami wg numeracji mieszkań, a mandaty będą wydawane po podpisaniu listy.
Prosimy o zabranie dowodów tożsamości.

W związku z wyborami do Rady Nadzorczej istnieje możliwość zgłaszania kandydatów na Członków RN  w terminie  do  15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków.
Zgodnie  z  §  86  ust. 3  Statutu  Spółdzielni  zgłoszenie  kandydata  winno  być  na  piśmie,  poparte  przez  co  najmniej  10  członków,  z  pisemnym  oświadczeniem  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na  kandydowanie.  Oświadczenie  kandydata  winno   zawierać  dane  dotyczące:  miejsca  zamieszkania  w  Spółdzielni,  zatrudnienia  w  Spółdzielni,  prowadzenia  działalności  konkurencyjnej  wobec  Spółdzielni,  liczby  kadencji  pełnionych  w  Radzie  Nadzorczej,  oświadczenia  o  niekaralności.

Informacja

UWAGA 
Administracja Spółdzielni przypomina, że wszelkie prace na elewacji budynku, w tym także remonty balkonów są ZABRONIONE.

Informacja

Informacja

Szanowni Mieszkańcy       

W związku z rosnącą liczbą szkód przede wszystkim spowodowanych usterkami instalacji wewnętrznych i urządzeń, za które Państwo odpowiadacie i czego skutkiem są niestety zalania, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  przypomina, o możliwości skorzystania z dobrowolnej oferty ubezpieczenia mieszkania ze składką miesięczną płatną wraz z tzw. ,,czynszem”.

Proponowane ubezpieczenie to kompleksowa ochrona Państwa mienia zgromadzonego w mieszkaniu i pomieszczeniu piwnicznym w zakresie najczęściej występujących zdarzeń tj.:

 • pożar, deszcz nawalny, śnieg, uderzenie pioruna, powódź, wybuch, grad, katastrofę budowlaną, itp.;
 • przepięcia, stłuczenia szyb stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wszelkie zalania jakie powstaną w mieszkaniu;
 • kradzież z włamaniem i rabunek oraz wandalizm;

Ponadto ubezpieczenie obejmuje:

 • Odpowiedzialność Cywilną  w życiu prywatnym:

Czyli gwarancje rekompensaty szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osobom trzecim zarówno w domu jak i poza nim.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy szkód (do których naprawienia zobowiązują przepisy prawa) powstałych m.in. w związku z użytkowania mieszkania (np. zalanie sąsiada), sprawowania opieki nad dziećmi (np. zarysowanie samochodu sąsiada przez dziecko podczas zabawy). 

Przykład: w przypadku wybrania sumy ubezpieczenia 8 000 zł ze składką 8 zł miesięcznie ubezpieczeniem zostaną objęte wszystkie szkody rzeczowe w loku mieszkalnym oraz pomieszczeniu przynależnym do kwoty 8 000 zł oraz odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim do kwoty 80 000 zł.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia mieszkania prosimy o wypełnienie załączonego wniosku i dostarczenie do biura Spółdzielni.

Przystępując do ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu” otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz egzemplarz ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie, których umowa została zawarta. Ubezpieczenie zawierane jest na czas określony, który przedłuża się automatycznie, na pisemny wniosek może zostać przerwane.

WAŻNE!

Korzystanie z piecyka gazowo kąpielowego - tlenek węgla

Gazowy przepływowy podgrzewacz wody, a tlenek węgla (CZAD!!!!!!!)

Jeśli korzystasz z piecyka gazowego

 OBOWIĄZKOWO OTWÓRZ OKNO!!!!!!!!!!!!

Podstawowe zasady korzystania z kąpielowego piecyka gazowego:

 • Co najmniej raz w roku wykonać przegląd oraz czyszczenie piecyka gazowego. Utrzymanie piecyka gazowego w dobrym stanie technicznym   i czystości jest obowiązkiem każdego użytkownika. Piecyki starego typu bez zabezpieczeń należy wymieniać na nowe.
 • Co najmniej raz w roku udostępniać mieszkanie dla kominiarzy w celu zbadania prawidłowości działania oraz drożności przewodów kominowych.
 • Przed każdą kąpielą należy przewietrzyć łazienkę, W TRAKCIE WŁĄCZONEGO PIECYKA GAZOWEGO NALEŻY OBOWIĄZKOWO OTWORZYĆ OKNO, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza dla potrzeb pełnego spalania gazu oraz dla potrzeb wentylacyjnych.
 • Podczas silnego wiatru, niskieg ciśnienia atmosferycznego i przy niskiej temperaturze zewnętrznej, kiedy zdarzają się zakłócenia ciągu kominowego możliwie krótko korzystać z piecyka gazowego.
 • Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych (nawiewnych w drzwiach łazienkowych oraz wywiewnych), bo to one chronią przed zatruciem TLENKIEM WĘGLA!
 • W lokalach poddanych termomodernizacji (wymienione okna, drzwi na szczelne) należy zainstalować odpowiednie nawiewniki doprowadzające zewnętrzne powietrze do mieszkania.
 • Zalecany jest również montaż czujników tlenku węgla.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzeń gazowych lub przewodów kominowych należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie odpowiednim specjalistom !

Wyróżnienie dla spółdzielni

7 czerwca 2017 roku w hotelu Bulwar w Toruniu  otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii w kategorii "Znaczący efekt ekologiczny" - termomodernizacja budynków i zmniejszenie emisji Co2 nagród Klony 2017  dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego, które funkcjonują w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

KONTAKT

DO SPÓŁDZIELNI

87-140 Chełmża
ul. Ks. P. Skargi 17

nr konta Spółdzielni

BS Brodnica

24 9484 1017 2600 0225 1635 0001

Tel.: 56-675-20-45
Fax: 56-675-64-57

Biuro Spółdzielni w budynku Frelichowskiego 1

Tel: 56 675-56-13

e-mail: spoldzielnia.chelmza@gmail.com

AWARIA? ZADZWOŃ!

Telefon dyżurny po godzinie 15.00

              782 574 490  

      

Informacja do formularza kontaktowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochornie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuję mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmży.

Strona głównaO nasWspieramyNabór ofert, PrzetargiDo pobraniaGalerie zdjęćKontaktArchiwum